Leverantörssamarbeten

Carlsberg-gruppen är hängiven att lämna ett positivt bidrag till samhället och miljön genom att utveckla och implementera etiska affärsmetoder som tillåter oss att leverera goda finansiella resultat samtidigt som vår affärsstrategi och verksamhet sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Carlsberggruppen är stolt över att vara ett etiskt företag, och vi förväntar oss att de leverantörer och affärspartners som vi samarbetar med delar dessa värderingar. På så sätt skapar vi värde både för våra aktieägare och andra intressenter såsom anställda, affärspartners samt det samhälle vi verkar i.

Carlsberg-gruppen stödjer Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna och har undertecknat Förenta Nationernas Global Compact, vilket innebär att vi stödjer tio principer inom dessa viktiga områden: arbete och mänskliga rättigheter; hälsa och säkerhet; miljö; och affärsetik (inklusive anti-korruption).

Denna uppförandekod  omfattar Carlsberg-gruppens alla leverantörer och licenstagare. Det är obligatoriskt att följa Koden, då den är del i avtalen mellan Carlsberg-gruppen och våra Leverantörer.

Bestämmelserna i Koden omfattar alla anställda hos Leverantören, inklusive de som anlitats informellt eller anställts på korttidskontrakt eller deltid.

Det är Leverantörernas ansvar att se till att alla underleverantörer och övriga tredje parter som handlar på deras vägnar inte bryter mot Koden, vilket inkluderar ansvar för att informera om innehållet i Koden, samt se till att alla åtgärder som är möjliga tas för att den implementeras korrekt.

Carlsberg-gruppen kommer kontinuerligt att se över Kodens lämplighet och effektivitet och meddela Leverantörerna om det sker några förändringar av Kodens innehåll.

Våra Leverantörer måste rätta sig efter Koden och följa alla tillämpliga lagar och förordningar; i händelse av oförenlighet ska Leverantörerna följa de strängare kraven. Carlsberg-gruppen förväntar sig att Leverantörerna, vid förfrågan, kan visa på att Koden samt alla tillämpliga lagar följs.

Carlsberg-gruppen strävar kontinuerligt efter att bli bättre, och har en stark tro att ett långsiktigt förhållande med Leverantörerna, som bygger på samarbete, är nödvändigt för vår verksamhet. Vi värderar rak och öppen kommunikation, och tror att transparens är avgörande för att nå lyckade affärsrelationer.

Uppförandekod för leverantörer och licenstagare